سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رسول ابراهیمی باران – دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات رییس گروه تضمین کیفیت معاونت فنی
مرتضی احمدی – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، رنگ مشاور رنگتضمین کیفیت معاونت فنی قطار
احسان هرمزی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی، خوردگی کارشناس تضمین کیفیت معاونت فنی

چکیده:

شناخت عیوب، راه های پیشگیری ازوقوع آن ها، راه های رفع عیوب، انجام اقدامات اصلاحی و . . . در صنایع مختلف را می توان از اجزاء و عوامل اصلی برگرداندن سیستم ها / فرآیندها به حالت استاندارد و تحت کنترل / پایدار در نظر گرفت . در معاونت فنی شرکت قطارهای مسافری رجاء برای پرداختن به این موضوع و ارتقای کیفیت پوشش های رنگ واگن ها و شناسایی و ارزیابی پیمانکا ران معتبر ، طرح سیستم آدیت رنگ به عنوان یکی از ابزارهای مفید مد نظر قرار گرفت .
در راستای طراحی، تدوین و اجرای سیستم آدیت رنگ، پس از بررسی های اولیه، سه فاز مختلف برای انجام پروژه در نظر گرفته شد . در فاز اول بصورت آزمایشی رنگ بدنه چند واگن ارزیابی و عیوب کیفیتی عمده امتیازدهی شدند . در فاز دوم، طراحی کامل سیستم آدیت شامل مراحل زیر انجام گرفت .فاز سوم نیز اساسًا اختصاص به تدوین و مستند سازی کلیه دستورالعمل ها و مدارک مربوطه داشته که درحال انجام است .
-١ شناسایی عیوب رنگ ۲ – بررسی و ادغام عیوب -٣ تعیین ضرایب اهمیت عیوب ۴ – منطقه بندی عیوب ۵ – تعیین امتیاز عیوب در هر منطقه و شدت رخداد ۶ – طرح چک لیست آدیت -٧ اجرای آدیت رنگ ۸ – تجزیه و تحلیل آماری -٩ هدف گذاری ۱۰ – طرح اجازه ارفاقی -١١ طرح گردش کار پرداخت صورت وضعیت
علی رغم این که واژه آ دیت محصول کلمه ای آشنا در ص نعت خودروسازی می باشد و آدیت رنگ یکی از زیر مجموعه های آدیت خودرو است، این ابزار در صنعت ریلی شنا خته نشده است . لذا در این پروژه سعی شد ضمن شناساندن آدیت رنگ به صنعت ریلی کشور، امکان اندازه گیری سطح کیفیت رنگ واگن ها و ارتقای آن فرآهم گردد . با اجرای آدیت رنگ، کنترل علمی تر عملکرد روزانه پیمانکاران مربوطه و نیز ملحوظ نمودن آن در نتایج ارزیابی های دوره ای آنان، میسر گردید