سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی رخت اعلا رستمی – مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه مازندران – گروه پژوهشی پیل سوختی
جواد روحی – مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه مازندران – گروه پژوهشی پیل سوختی
جواد ایمن – مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه مازندران – گروه پژوهشی پیل سوختی
محسن شاکری – مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه مازندران – گروه پژوهشی پیل سوختی

چکیده:

امروزه انتخاب جایگزین مناسب، ارزان قیمـت و تمیـز بـرای سوخت های فسیلی اجتناب ناپذیر است . از جمله انرژی هـای مطرح، انرژی الکتریکی تولید شده به وسیلة پیل های سـوختی اســت، کــه بــه دلیــل بــازدهی بســیار بــالا و عــدم آلاینــدگی محیط زیست و نیز مصرف هی دروژن ، متانول وغیره به عنوان سوخت، در حال حاضر راه حل مناسبی جهت عبور از تنگنای انرژی و آلودگی محیط زیست می باشد . در این مطالعه تجربـی یک تک سلول پیل سوختی متانولی با استفاده از غشاء نـافیون۱۱۷و الکترو کاتالیستهای مر تبط با آن بـه ابعـاد۱۰ * ۱۰ cmطراحی و ساخته شد . همچنین دستگاه مربوط به تست سـلول شامل سیستمهای تغذیه کاتدی و آندی به همراه سیستم کنترل آن به صـورت یـک مجموعـه کامـل آزمایشـگاهی طراحـی، ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت . نتایج ولتـاژ – جریـان بدست آمده از آزمایش سلول تحت شرایط عملیـاتی مختلـف بیانگر عملکرد موفقیت آمیز سلول بوده است . سیسـتم کنترلـی طراحی شده قادر بـه کنتـرل شـرایط عملیـاتی شـامل درجـه حرارت ، فشار ،دبی در ورودی وخروجی سیسـتمهای تغذیـه کاتدی وآندی با دقت بالا بوده اسـت . بهتـرین نتیجـه سـلولدردمای ۷۰ درجه سانتی گراد و غلظت متانول یک مولار بدسـت آمـده کـه دانســیته جریــان در ایــن شــرایط ۲۰۲ mA/ cm 2 و ولتــاژ ۰/۴ V بوده است که یک دستاورد قابل قبول و رضایتبخش بـراساس داده های شرکت سازنده غشاء بوده است .