سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منوچهر وثوقی – کارشناسی ارشد عمران محیط زیست، دانشکده فنی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
مجید توکلی – کارشناسی اشد عمران محیط زیست، دانشکده شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق سعی گردیده تا با ایجاد شرایط بهینه، درصد حذف نیتروژن آمونیاکی و COD در پسابهای صنعتی حاوی نیتروژن بالا و در دو راکتور جداگانه هوازی و بی هوازی بصورت Batch در شرایط بهینه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از سیستم ناپیوسته نیز بدلیل بررسی نحوه حذف نیتروژن در آن ، عدم نیاز به بازگشت لجن، کیفیت مناسب بیولوژیکی پساب خروجی و … می باشد. راکتور بکار رفته شامل دو راکتور هوازی (UCBR) و بی هوازی (MBS) می باشد که در اولی عمل اکسیژن رسانی با تزریق هوا از کف انجام شده و پس از آن انجام فرایند نیتریفیکاسیون، نمونه پساب بمنظور انجام فرایند دی نیتریفیکاسیون وارد راکتور دوم میشود. بررسی انجام فرایند نیتریفیکاسیون در زمان ماندهای متفاوت (۲-۲۴ ساعت در هر دو راکتور) بهترین راندمانحذف آمونیاک و COD در راکتور هوازی (UCBR) را در زمان ماند ۲۰ ساعت و بترتیب برابر ۹۶% و ۷۵% و بهترین راندمان حذف نیترات و COD در راکتور بی هوازی (MBS) را در زمان ماند ۱۴ ساعت و بترتیب برابر ۹۶% و ۷۵% و بهترین راندمان حذف نیترات و COD در راکتور بی هوازی (MBS)را در زمان ماند ۱۴ ساعت و بترتیب برابر ۸۳/۲۳% و ۸۳% نشان میدهد.