سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید توکلی –
محمدرضا نوری سپهر –
مرضیه هاشم پور –

چکیده:

مقدمه و هدف: در فاضلابهای تصفیه نشده نیتروژن عمدتاً بصورت ترکیبات آلی نیتروژن یا آمونیاک است که هر دوی آنها حل شونده و ذره ای هستند و نیتریت و نیترات معمولاً در فاضلابهای تصفیه نشده وجود ندارد یا بسیار کم است. لذا در این تحقیق سعی گردیده تا با استفاده از دو راکتور بصورت Batch، شرایط بهینه بمنظور حذف این آلاینده ها در واحدهای صنعتی بررسی و راهکار اساسی جهت افزایش راندمان حذف آنها ارائه گردد. روش اجرا: در این تحقیق با ایجاد شرایط بهینه، درصد حذف نیتروژن آمونیاکی و COD در پسابهای صنعتی حاوی نیتروژن بالا و در دو راکتور جداگانه هوازی (Reactor Biofilm UltraCompacted)UCBR و بی هوازی (System Bed Moving)MBS در شرایط بهینه آزمایشاهی مورد بررسی قرار گرفت. در راکتور اولی عمل اکسیژن رسانی با تزریق هوا از کف انجام شده و پس از انجام فرایند نیتریفیکاسیون در زمان مانده های متفاوت (۲۰۲۴ ساعت در هر دوراکتور) بهترین راندمان حذف آمونیاک و COD در راکتور ه وازی (UCBR) را در زمان ماند ۲۰ ساعت و بهترین راندمان حذف نیترات و COD در راکتور بی هوازی (MBS) را در زمان ماند ۱۴ ساعت بدست آمد. نتایج: حداکثر درصد حذف آمونیاک برای راکتور با نایه UCBR برابر ۹۶% و حداکثر درصد حذف نیترات برای راکتور با ناحیه Anoxic برابر ۸۳% می باشد. همچنین بیشترین درصد حذف COD در راکتور اول برابر ۸۰-۷۰% و در راکتور دوم برابر ۹۵-۸۰% می باشد. بحت و نتیجه گیری: سیستم UCBR در برابر تغییرات کمی و کیفی متفاوت سازگاری ماسبی از خود نشان می دهد لذا برای فاضلابهایی که در آنها احتمال وجود شوکهای کمی و کیفی وجود دارد این سیستم بسیار مناسب است. تأثیر زمان ماند در بخش اول (راکتور هوازی) بطور قابل ملاحظه ای بیش از تأثیر آن در بخش دوم (راکتور بی هوازی) بوده، بعبارت دیگر نتایج حاصله از راکتور اول با تغییر زمان ماند بیشتر دستخوش تغییرات می گردد. گام اول در حذف نیتروژن انجام فرآیند نیتریفیکاسیون بصورت مناسب است و از آنجائیکه مشکل اساسی در این زمینه کمبود اکسیژن محلول می باشد، توصیه می شود عملیات هوادهی بصورت کامل و تا حد اماکن با حداقل اکسیژن محلول معادل ۲ l/mg انجام گیرد. با توجه به افزایش حجم راکتور و همچنین تعداد packing های مورد نیاز در فاضلابهای با حجم بالا، پیشنهاد می شود در این گونه مواقع در packing های با سطح ویژه بیشتر و راندمان حذف بالاتری استفاده می شود.