سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جلوخوانیان – عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر – پژوهشکده زیر سطحی
مهدی جلوخوانیان – کارشناس ارشد مکانیک – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – شرکت سنجش کار

چکیده:

در این مقاله به طراحی، سا خت و تست فلنج بـایونتی مـورد اسـتفاده بـرای درب مخزن شبیه ساز فشار عمق آب برای عمق عملیاتی ۳۰۰ m پرداختـه شده است . روش تحلیلی طراحی فلنج بایونتی به گونه ای است که نیروهای وارد به فلنج و گشتاور خمشی کلی ناشی از این نیروها محاسبه و بر اسـاس آن، ضخامت رینگ فلنج مشخ ص می شـود . همچنـین بـا اسـتفاده از روش اجزاء محدود و درنظر گرفتن شرایط تماس و اصطکاک بین سطوح درگیر دو فلنج بایونتی درب و بدنه مخـزن، توزیـع تـنش و جابجـایی در اجـزاء فلـنج بررسی شده است . سپس با انجام تست هیدرواستاتیک مخزن ساخته شـده، جابجایی چندین نقطه از فلنج بدست آمده اسـت . نتـایج تجربـی حاصـل از تست، مطابقت بسیار خوبی با نتایج روش اجزاء محدود دارد .