سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد بهرامی بوانی – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ارجمند مهربانی – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدصادق نهضت – شرکت کارمان شیمی، شهرک صنعتی سپهرآباد، شهرضا، اصفهان.

چکیده:

سیست مهای تبرید مورد استفاده در صنایع مختلف بیشتر از انواع تراکمی یا جذبی م یباشند. مسایل اقتصادی و زیست محیطی از جمله موارد با اهمیتی هستند که در طراحی و انتخاب این سیست مها باید مد نظر قرار گیرند. در کشورهای دارای منابع سوختهای فسیلی، بطور معمول، انرژی الکتریسیته گرانتر از انرژی گرمایی حاصل از سوخت م یباشد. در چرخ ههای تبرید تراکمی از کمپرسور استفاده م یشود، در صورتیکه در چرخ ههای تبرید جذبی عملکرد کمپرسور توسط یک سیستم جذب، پمپاژ و جداسازی جایگزین شده است. این جایگزینی مصرف انرژی الکتریکی را در چرخه بسیارکاهش م یدهد و انرژی گرمایی را جایگزین م ینماید. لذا در کشورهای دارای منابع گاز و نفت، استفاده از چرخ ههای تبرید جذبی در مقایسه با چرخ ههای تبرید تراکمی توصیه م یشود. در ایران چرخة تبرید جذبی آمونیاکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است در صورتیکه این چرخه در صنایع مختلف در مناطقی که دسترسی به انرژی الکتریکی محدود و یا پر هزینه است م یتواند دارای جایگاه ویژ های باشد. در این مقاله ضمن معرفی مختصری از چرخة تبرید جذبی آمونیاکی، طراحی یک واحد پیشتاز چرخه، مشکلات، مسایل مهم در ساخت، انتخاب تجهیزات فرایندی، تجهیزات کنترل و را هاندازی مورد بحث قرار گرفته است.