سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ب قربانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد ایران
ش انصاری – دانشجوی کارشناسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد ایران

چکیده:

جریان گردآبی یکی از میدانهای اصلی جریان است که در آن جریان مایع دارای سرعت زاویه ایی است برای ایجاد این سرعت به یک سرعت اولیه نیاز است که بر خط جریان مماس و جهت آن همسو با جهت حرکت مایع باشد. برای شبیه سازی جریان گردآبی باید از دستگاهی استفاده کرد که بتواند مولد این نوع جریان باشد. به نظر می رسد که یک ظرف استوانه ایی که جدار آن از خطوط جریان تبعیت می کند مناسب باشد، به همین لحاظ در این مطالعه یک ظرف استوانه ایی که پرده ایی آن را به دو بخش کوچک و بزرگ تقسیم می کند ساخته شد. بخش کوچکتر که محدود به پرده و جدار ظرف است برای ورود جریان و تولید جریان شعاعی مورد استفاده قرار گرفت. خروج جریان از یک نقطه در وسط قاعده ظرف موجب تداوم جریان شعاعی اولیه ایجاد شده می شود که در طراحی منظور گردید. آزمایشهای اولیه انجام شده در این دستگاه نشان داد که با کاهش شعاع از جدار ظرف به داخلی سرعت زاویه ایی جریان افزایش یافته و فشار کاهش می یآبد. علاوه بر آن در محل خروجی جریان یک ورتیسیته قآبل توجهی به وجود می آید که سرعت آن در مقایسه با سایر نقاط دستگاه حداکثر است. جریانهای گردآبی در مدخل سیفونها، سرریزهای سیفونی ، اطراف پایه پل در رودخانه ها و… به وجود می آیند که گاهی مفید و گاهی به علت سرعت زیاد موجب فرسایش بسترهای غیرچسبنده می شوند. در این تحقیق با استفاده ازمدلهای فیزیکی جریان چرخشی شبیه سازی و با داده های حاصل از این دستگاه واسنجی شده اند.