سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی احمدی – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی مکانیک
محمد اقتصاد – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله طراح ی مجموعه ای شامل سه روبات همکار بررس ی م یشود . این مجموعه روبات با همکار ی هم پرتابـه ا ی را که در فضا و در جهت نامشخص ی پرتاب شده است در یافت م یکنند . این بررسی شامل طراحـ ی مکـان یکی ایـن روبات هـا همـراه بـا طراحی الگوریتمهای تعقیب پرتابه و حمله بـه آن در فـضا و همچنـین نحـوه پـردازش تـصاو یر جهـت یـافتن پرتابـه در تـصاویر و فیلمبرداری از محیط توسط MATLAB خواهد بود . کنترل این مجموعه روبات کاملا در نرم افـزار MATLAB انجـام خواهـد شد .