سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی عسگری اصل – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تبریز
آیدین سخاوتی – گروه مهندسی برق،تبریز،ایران

چکیده:
در شبکه های توزیع امروزی با کاربرد وسیع بارهای غیرخطی و حساس از قبیل مبدلهای الکترونیک قدرت و وسایل حساس الکترونیکی مساله کیفیت توان بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد و این گونه بارها با کشیدن جریان غیرسینوسی از شبکه آلودگی هارمونیکی ایجاد می کنند از آنجایی که اختلالات کیفیت توان ناشی از بار ، منبع را تحت تاثیر قرارمی دهد و اغتشاشات ولتاژ درشبکه سرویس دهی مناسب به مشترکین را متاثر می سازد استفاده از بهسازها امری اجتناب ناپذیر به نظرمی رسد شاخص ترین اغتشاش کیفیت توان که مشترکین به شبکه اعمال می کنند آلودگی هارمونیکی است .هارمونیکهای جریان به خاطر ایجاد افت ولتاژ بر روی عناصر شبکه موجب عملکرد ناخواسته تجهیزات الکتریکی حساس و ادوات حفاظتی می گردند. همچنین اضافه ولتاژ ناشی از بروز تشدید موازی بین اندوکتاس شبکه قدرت و بانک خازنی جبران کننده توان راکتیو به تجهیزات شبکه از جمله خازنهای تصحیح اصلاح ضریب قدرت آسیب می رساند. در این مقاله روشی جهت بهبودکیفیت توان با استفاده از فیلتر فعال موازی با به کارگیری روش کنترل برداری ارائه شده است و عملکرد این فیلتر در جبران سازی و حذف اعوجاجات هارمونیکی ،تصحیح ضریب قدرت ،شرایط بار نامتعادل و تغییرات درشرایط بار مورد بررسی قرارگرفته است.