سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرام قبادی – دانشگاه علم وصنعت ایران
رسول نورالسنا – دانشگاه علم وصنعت ایران
بابک شیرازی – دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

طراحی آزمایشها ١ به بررسی حساسیت پارامترهای فرایند با تمرکز بر میانگین فرایند و کمینه کردن همزمان واریانس با استفاده از روشهای تحلیلی آرایه های متعامد ٢ و کسری می پردازد . در طراحی آزمایشات کلاسیک با استفاده از متغیرهای پاسخ و مستقل قطعی ٣ و دقیق به تجزیه و تحلیل فرآیند ها پرداخته می شد . ولیکن در دنیای واقعی بسیاری از پدیده ها را نمی توان بصورت اعداد دقیق و قطعی بیان نمود و اک ثر اً بصورت فازی مطرح می گردند . در مقاله حاضر، چندین متغیر پاسخ فازی ٤ بصورت همزمان تحت تاثیر یکسری از متغیرهای مستقل ( عوامل موثر ) مشترک قرار دارند که فازی بودن متغیرهای پاسخ به دو صورت در نظر گرفته می شود . حالت اول اینست که به دلیل شرایط محیطی و فنی موجود , نتوان اندازهگیری دقیقی از متغیرهای پاسخ ارائه داد و تقریبی از مقدار حقیقی آنان ارائه کرد بطوریکه در یک بازه خاص دارای تلورانس و نوسان باشند . حالت دوم نیز بدینصورت است که اصولاً متغیرهای پاسخ، مقادیر عددی را نمیپذیرند و بصورت یک متغیر زبانی ٥ هستند که با واژههای زبانی و مفاهیم کیفی بیان می شوند . سپس با بکـارگیـری تکنیک طراحـی آزمایشهـا، هریک از متغیرهای پاسخ فازی، جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته و سطوح بهینه متغیرهای مستقل برای هرکدام استخراج می شود . پیداکردن یک ترکیب مطلوب از متغیرهای مستقل بطوریکه مقادیر بهینه تمامی متغیرهای پاسخ را بدنبال داشته باشد، بسیار دور از واقعیت است . لذا در ادامه بمنظور دستیابی به ترکیبی متعادل از مقادیر متغیرهای مستقل بصورتی که منجر به کمترین انحراف متغیرهای پاسخ فازی از مقادیر ایده آلشان شود، از تکنیک تصمیم گیری چندهدفه فازی ٦ استفاده می شود . در نهایت نیز حل یک مسئله واقعی با استفاده از این رویکرد ارائه خواهد شد .