سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی اسداللهی –
مهدی جلالی – کارشناسی ارشد برق کنترل دانشگاه تبریز
مجید شکری –
حسین خلیل پور –

چکیده:

دراین مقاله طراحی یک اتوپایلوت چندمتغیره با استفاده از روش کنترل فیدبک انتگرالی و جدول بندی بهره برای یک موشک BTT برروی یک محدوده کاری گستره پرواز درنظر گرفته شده است ابتدا با تقسیم گستره پرواز به چهار قسمت برای هر قسمت یک کنترل کننده در نقاط کار مجزا به روش فیدبک حالت با کنترل انتگرالی طراحی شده است سپس این کنترل کننده ها را در تمام محدوده کاری هم با کلیدزنی آنی و هم بصورت تدریجی بررسی شده اند همچنین شبیه سازی غیرخطی برای این مدل اجرا و نتایج آن نمایش داده شده است.