سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود رجائی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
آیدین اربابی – کارشناس ارشد در رشته مهندسی پزشکی

چکیده:

امروزه اپراتورهای اتوبوس با مشکلات عد یده ای چون : ناراحتی ماه یچه های اسکلتی و کمردرد موا جه هستند که تمامیآنها از عدم تناسب مشخصات طراحی مجموعه های تشک یل دهنده فضای کاری ، با مشخصات ب یومکان یکی وآنتروپومتریکی انسان ناشی می شوند . بالطبع تنها راه پ یشگیری از چن ین مشکلاتی ، استفاده از روش طراحی است که درآن خصوصیات بیومکانیکی و آناتومیکی انسان لحاظ شده باشد. به منظور ارائه یک راه حل مناسب ، مطالعه ای در ا ین زمینه انجام گرفت و روش طراحی ارگونومیکی ارائه گردید که دراین مقاله ، فرایند انجام گرفته در طول تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.