سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود علی اکبر گلکار – دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایرا
امین حاجی زاده – دانشجوی دکتری برق قدرت، دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون منابع تولیـد پراکنـده در سیستم های توزی ع، در این مقاله استراتژی کنتـرل انعطـاف پذیری برای ارتباط منبع تولید پراکنده پیل سوختی بـا سیسـتم توزیع طراحی شده است . استراتژی کنترل مـورد نظـر از سـه کنترل کننده فازی بـه منظـور کنتـرل تـوان اکتیـو در سیسـتم توزیع، بهبود کیفیت تـوان از طریـق مبـدل DC/AC و کنتـرل ولتاژ خروجی مبدل DC/DC تشکیل شـده اسـت . از مزایـای کنترل کننده فازی مورد نظر ، خاصیت تطبیقی، پاسخ سـریع و نرم نسبت به تغییرات و عدم حساسیت به تغییـرات پارامترهـا که یکی از ملزومات برای سیستم های توزیع است، مـی باشـد . نتایج شبیه سازی، کارایی و انعطاف پذیری استراتژی کنترل را نشان می دهد .