سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا حقیقی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنایع

چکیده:

نمودارهای کنترل ابزارهایی برای بهبود فرآیند هستند که به منظور پایش و کنترل مشخصه های کیفی بکار می روند. نمودار کنترل T2 هتلینگ پرکاربردترین رویه کنترلی برای مشخصه های کیفی قابل اندازه گیری دو یا چند متغییره می باشند.استفاده موثر از نمودارهای کنترل بسیار وابسته به طراحی آنها می باشد. یکی از روشهای عمده طراحی نمودارهای کنترل روشهای اقتصادی می باشد. از آنجا که نمودار T2 هتلینگ در شناسایی شیفت های کوچک ایجاد شده در فرآیند چندان سریع عمل نمی نماید، در سالهای اخیر طرح های کنترلی ا فواصل نمونه گیری متغیر VSI بسیار مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته اند. در این گونه طراحی ها فاصله بین دو نمونه گیری بر اساس مقدار آمار T2 محاسبه شده از نمونه قبلی تعیین می گردد. این روش باعث بالا بردن کارایی نمدار کنترل T2 هتلینگ و افزایش سرعت آن در کشف تغییرات کوچک می گردد.در این مقاله طراحی اقتصادی نمودار کنترل T2 هتلینگ با فواصل نمونه گیری متغیر برای حالتی که بردار میانگین و ماتریس کوواریانس معلوم باشد ارائه گردیده و با یک مثال عددی کارایی این نمودار نسبت به نمودار کنترلT2 هتلینگ استاندارد نشان داده شده است.