سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصعومه رحمانی – کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
علی اصغر بهشتی شیرازی – استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
زهرا صادقی گل – کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله, یک روش جدید بازیابی تصویر بر پایه محتوای مبتنی بر بافت طراحی شده است که با هدف رسیدن به اجرای بازیابی با دقت بالا و پیچیدگی محاسباتی پایین تعبیه شده است. روش
۴۵ تصویر و انجام یک پیش پردازش روی o پیشنهادی با چرخاندن تصویر و استفاده از یک مجموعه موجک مختلط با درخت دوگانهDT-) ،(CWT اطلاعات جهتدار بافت را در شش جهت مختلف (در جهاتیمشابه با تبدیل(RCWF بدست می آورد که این اطلاعات، مکملاطلاعات جهتی استخراج شده ازDT-CWT می باشند؛ استفاده توام روش پیشنهادی و روش،DT-CWT اطلاعات بافت را در ١٢ جهتمختلف می دهد. خصوصیات با محاسبه انرژی و انحراف استاندارد روی هر خرد هباند تصویر تجزیه شده, بدست آورده م ی شود. برای ارزیابی اجرای بازیابی، پایگاه داده بافت مشتمل بر ١٦٠٠ بافت از آلبومBrodatzایجاد م یشود. نتایج شبیه سازی با روش(RCWF+DT- CWT) مقایسه می شوند. روش پیشنهادی, دقت بازیابی بالاتر وپیچیدگی محاسباتی کمتری در مقایسه با سایر روشهای نظیر دارد.