سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین علی پور – دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری
حسن خدمتی – دانشگاه سمنان
مسعود براتی – دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده:

در این مقاله به بررسی و شناسایی عوامل موثر در همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان و در نهایت ارئه چارچوبی جهت سنجش میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان پرداخته شده است. با بیان مفاهیم همسویی و فرایند رسیدن به همسویی، اصول بحث همسویی به عنوان یکی از مباحث مهم مدیریت فناوری اطلاعات ارائه شده است. جهت تعیین عوامل همسویی از مقالات، کتب گوناگون استفاده شده است. بسیاری از عوامل شناسایی شده به طور مشابه در مدل مشابه در مدل لوفتمن دیده شده است. نظرسنجی خبرگان نشان می دهد که عوامل دیگری زا نیز می توان بهمجموعه عوامل مدل لوفتمن اضافه نمود. این عوامل عبارتند از: فرایند همسویی به عنوان جزئی از فرهنگ سازمان، وجود فرهنگ مشترکی محوری، مدیریت تغییر اثر بخش، مدیریت دانش اثربخش، مدیریت منابع اطلاعاتی اثربخش و ماهیت باثبات کسب و کار. با اضفه نمودن این عوامل به مدل لوفتمن الگوی پیشنهادی برای سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان ارائه گردیده است.