سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید غلامرضایی – استادیار دانشگاه لرستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه لرستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مشارکت افراد ذیحق در ابعاد تصمیم گیری، اجرا ، ارزشیابی و دستاوردها نه تنها به عنوان یک مهم بلکه یک ضرورت می باشد . این مقوله در زمینه فعالیتهای آبخیزداری به واسطه ماهیت کار، نیاز به پایش و نگهداری مستمر، نیاز به نیروی انسانی، ضروری تر می نماید . با این وجود ، متاسفانه در کشور ما در جریان مشارکت در طرحهای آبخیزداری به دلیل عدم توجه سیستمی و برنامه مند نسبت به دخیل نمودن دست اندرکاران به یک پایداری نرسیده است . این امر میتواند ناشی از نگرش مس وولان و سیاستگذاران نسبت به اهمیت مشارکت و یا عدم درک مناسب و آگاهی این قشر نسبت به مشارکت جامع و کامل، پایین بودن سطح آگاهی جامعه روستایی نسبت به اهمیت آبخیزها به دلیل ماهیت دیرآیی و نیز دیدنی نبودن دستاوردهای ناشی از مدیریت آبخیزها و نیز مسایلی چون معضلات اعتباری و یا فنی باشد . جهت دستیابی به مشارکت کامل و جامع پیرامون هر پدیده و از آن جمله فعالیتهای آبخیزداری نیاز به یک الگوی برنامه مند و سیستمی دار یم که در ا ین مقاله به تشر یح و تبب ین یکی از ا ین الگوها پرداخته م یگردد . به طور اجمال ارکان ومراحل دست یابی شامل (۱ طراحی و برآورد اجمال ی و اول یه هز ینه طرحها ی آبخ یزداری؛ (۲ شناسایی دست اندرکاران ممکن و موجود در جریان مشارکت در فعالیتهای آبخیزداری ؛ (۳ امکان سنجی اول یه جهت شناسایی پتانس یل دست اندرکاران ؛ (۴ سازماندهی جهت تقسیم کار و دستیابی به همکاری بین بخشی و تعیین و تشخیص شرح وظایف و مسولیتها بر اساس پتانسیل و توانایی هر گروه بر اساس ی ک پروتکل اولیه؛ (۵ اطلاع رسانی در راستا ی توجیه و آگاهانیدن کلیه دست اندرکاران جهت ارتقا ی آگاه ی و اصلاح نگرش آنها ؛ (۶ آموزش های ترویجی به دست اندرکاران ی که مستق یماً با فعال یتهای آبخ ی زداری در تماس می باشند (۷ طراحی مشروح پروژه ها ی مشارکتی ؛ (۸ اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق مورد هدف ؛ و (۹ پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه ها جهت حصول اطم ینان از دست یابی به هدف , مهار و هدا یتطرح ها و پروژه ها و نیز کسب تجارب برای طرحهای بعدی می باشد .