سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهریار عزیزی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید
دکترعباسعلی حاج کریمی – استادیار مدیرت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی÷

چکیده:

شرکتهای کوچک در اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران نقش مهمی در سیستم تجاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی دارند. استفاده از تجارت الکترونیکی در این بخش عمده از اقتصاد ملی مزایای کلان و عظیمی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله محققین با طرح مدل مفهومی سه عامل سازمانی، ویژگی های تجارب الکترونیکی و عوامل بازار را به عنوان عوامل سه گانه موثر بر بکارگیری تجارب الکترونیکی بیان نمودند. برای انجام تحقیق پرسشنامه ای ۵۵ سوالی مطرح و در ۷ صنعت توزیع شد. نرخ برگشت ۸۱% و پایایی تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ معادل ۰/۸۷۲ محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که حدود ۷۲% نمونه مورد بررسی فاقد وب سایت و تنها ۲% دارای وب سایت مبادله ای هستند. با کاربرد آزمون تی اتیودنت نمونه های مستقل، مشخص شد که تنها متغیر مشاهده پذیری تجارت الکترونیکی از زیر مجموعه عوالم تجارت الکترونیکی بر بکارگیری این پدیده از سوی شرکتهای کوچک اثرگذار نبوده و ۱۲ متغیر دیگر همگی اثرگذار هستند. چهار عامل اول اثرگذار بربکارگیری تجارت الکترونیکی بر اساس مقدار تی محاسبه شده عبارتند از: خودکارآمدی، سازمانی تجارت الکترونیکی، سازگاری تجارت الکترونیکی با فرایندها وسیستمهای موجود، انعطاف پذیری سازمانی و آزمون پذیری تجارت الکترونیک