سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هرمز دژگشا – شرکت مشانیر

چکیده:

طراحی و هماهنگی ایزولاسیون در طرح خطوط انتقال نیرو اصولاً بعلت تنوع عوامل موثر در طرح مانند مشخصات تج هیزات و سیستم انت قال، شرایط جوی و قابلیت اطمینان مورد نظر، بستگی کامل به آمار و اطلاعات موجود و نحوه جمع آوری و نهایتاً نتیجه گیری از آنها دارد . با توجه به تجارب حاصل از طراحی و بهره برداری سیستم های فشارقوی، بررسی مجدد روش و پارامترهای طراحی تهیه دستورالعملی بعنوان روش استاندارد ضروری بنظر می رسد .
در این مقاله پارامترهای موثر در طراحی ایزولاسیون بر اساس تازه ترین روشهای موجود، تطب یق و روش و پارامترهای مناسب و اپتی مم ج هت ایزولاسیون سیستم های انتقال نیروی فشارقوی ایران پیشنهاد می گردد و در انتها نیز طی جداولی تعداد مقره و فواصل هوائی مربو طه در خطوط انتقال نیرو در شرایطی مشخص ارائه شده است امید اسنت که نتایج این مطالعه وسیله و راهگشای ته یه د ستورالعمل ا ستاندارد مهندسین برنا مه ریزی و طراحی صنعت برق کشور گردد .