سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضی – پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران
محمد سلطانی – پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران
علیرضا ملاوردی – پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران
پیمان روزگرد – پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران

چکیده:

در این مقاله روشطراحی اپتیکی یکسامانه تصویر بردار حرارتی ۲ میدان دیدی با یکالمان متحرک روی محور مورد بررسی قرار گرفته است که در مقایسه با سیستم های مکانیکی چرخان از مزیتهای ویژهای برخوردار است. میدان دید افقی سیستم در میدان دید باریکNFOV)2/3 و در میدان دید گستردهWFOV)9/2 درجه میباشد که بزرگنمایی۴x را نتیجه میدهد. طراحی لنزها با مواد اپتیکی مرسوم بوده تا روند طراحی و ساخت را عملیتر سازد. در این طراحی از سطوح غیر کروی استفاده شده تا با کمترین المان، ابیراهی ها کمینه باشند. در طراحی موجود از ۵ المان سیلیکون و ۳ المان ژرمانیوم استفاده شده است. کلیه ملاحظات طراحی در ناحیه طول موجیMWIR از جمله کارایی محفظه سرد، لکه پخششدگی ناشی از پراشبر حسب ابعاد المان های آشکارساز و اثرات سایه افکنی در نظر گرفته شده است