سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالمجید قاسمی – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
رحیم اقرء – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
سیروس طاهری – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
سعید مرودشتی – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس

چکیده:

باتریهای روی – اکسید نقره یا نقره – روی یکی از انواع باتری های قلیایی با چگـالی انـرژی-۱۳۲ Wh/Kg 55 و ۶۱-۲۱۳ Wh/Kgدر گروه باتری های پرانرژی جای دارد . این بـاتری بـه دو نـوع بـا سـرعت دشـارژ پـایین (Low Rate) سـیکل عملیـاتی ۱۰۰ سال با تعداد تقریبی ۳ تا ۱ و طول عمر عملیاتی میان مدت تا بلند مدت ] ازمفید [ و با سرعت دشارژ بالا (High Rate) و طول عمر عملیاتی کوتاه مدت ] حداکثر ۵ ماه با حداکثر ۲۰ سیکل عملیاتی مفید [ دسـته بنـدی مـی نماینـد . نـوع Low Rate ایـن بـاتری در کاربردهـایی نظیـر زیردریاییهـا ، صـنایع الکترونیکی، مخابراتی و نظامی و نوع High Rate آن نیز در صنایع خـاص نظـامی ماننـد سیسـتم هـای جن گـی و دفاعی بکار میرود . در این مقاله روشهای بهینه ساخت اجزاء سلهای روی – اکسید نقره ثانویه ( قابل شارژ ) نوع Low Rate بـا قابلیت کاربرد در برخی صنایع نظامی مورد ب ررسی قرار گرفته است . اجزاء اصلی تشکیل دهنده یک باتری روی – اکسید نقره عبارتند از الکترودهای روی، الکترودهای نقره، غشاء سپراتور، الکترولیت و مجموعه بدنه و اتصالات .