سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
خیراله عسکریان – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست گرایشHSE دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.
سعید گیوه چی – استادیار دانشکده ی محیط زیست دانشگاه تهران
منوچهر امیدواری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
جابر پارساپیلی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست گرایشHSE دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

چکیده:
زمینه و هدف: از ۴۳ نوع سانحه شناخته شده در جهان، ۳۳ نوع آن را می توان در ایران شاهد بود . درمیان مؤلفه های متعدد مدیریت بلایا دربخش سلامت درحوادث غیرمترقبه، بیشترین ومهم ترین نقش را سیستم های بهداشتی- درمانی بهویژه بیمارستان ها به عنوان واحد اصلی ارائه ی خدمات در فاز اولیه ایفا می کنند. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی – کاربردی است . جامعه آماری کارکنان بیم ارستان امام خمینی (ره) اراک می باشد با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ۱۳۰ نفر انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ۳۰ سوالی با مقیاس لیکرت بود که روایی و پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ۰/۸۵ محاسبه شد داده ها پس ازجمع اوری با استفاده از آزمون میانگینtتک نمونه ای ، آزمون تی استودنت ، آزمون کلموگروف- اسمیرنوفKS با کمک نرم افزارSPSS 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ه ا: برنامه اقدام اضطراری در قالب شش بند فلوچارت آگاه سازی، اهداف، مسئولیت ها، تشخیص شرایط اضطرا ری ارزشیابی و دسته بندی، آمادگی، ضمائم و پیوست ها بصورت علمی تدوین گردید و فلوچارت های مربوطه نیز تنظیم شد ضمنا اعضای کمیته پیشنهادی بحران و محل تجمع ایمن در بیمارستان مشخص گردید . بحث و نتیجه گیر ی : با افزایش حوادث غیرمترقبه در سالهای اخیر ، برنامه ریزی و آماده سازی بیمارستانها بخش مهمی از اهداف راهبردی مراقبت های بهداشتی درمانی کشور به شمار می آیند و در چنین وضعیتی وجود یک استراتژی از پیش تعیین شده برای مقابله با وضعیت جدید که همانا تدوین یک طرح ا قدام اضطراری با مدیریت علمی و دقیق است کاملا ضروری می باشد ، لذا کلیه برنامه های مدیریت بیمارستانی بایستی بر اساس امکانات و تجهیزات موجود در کشور تدوین گردد .