سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام محمد نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران
کیازند فصیحی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله طراحی بهینه یک سیستم لیزری دقیق، برای سنجش فاصله ارائه شده است . سیستم مذ کور با استفاده از اندازه گیری زما نی مقدار جابجایی فاز، قادر به اندازه گیری دقیق فاصله اهداف است . با انتخاب مناسب فرکانسها ی سیستم جهت ایزولاسیون مؤثر مدارات الکترونیکی، که منجر به کمینه شدن اثر همشنوایی می شود و نیز کاهش اثرات مربوط به رانش حرارتی فرکانسهای سیستم، عوامل مؤثر در ایجاد خطا به حداقل رسیده است . در این سیستم از تکنیک هترود این به عنو ان راهی برای افزا یش دقت سیستم برای اندازه گیری جابجایی فاز استفاده شده است . نتا یج بدست آمده به تفکیک نما یی ۶mm در گستره بدون در گستره بدون ۳۰۲/۸۷ m منجر می شو د .