سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمد قانعی زاد – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه
حمید تیموری راد – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنع

چکیده:

سرعت زیاد جریان در مسیر رودخانه ها و کانال ها باعث تخریب بستر و سوراخ شدن پی می گردد. از این جهت سازه های هیدرولیکی معمولاً نیازمند به طراحی حوضچه آرامش برای استهلاک انرژی می باشند. طول پرش هیدرولیکی اغلب به عنوان مهمترین پارامتر طراحی در نظر گرفته می شود. از نقطه نظر مهندسی طول حوضچه آرامش باید موثر و اقتصادی باشد. در این مطالعه طراحی حوضچه های آرامش بعد از دریچه ها و سرریزها به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است. اطلاعات آزمایشگاهی مطالعه حاضر با استفاده از یک کانال با کف افقی و مقطع مستطیلی بدست آمده است. معادله طراحی عمومی برای طول و عمق نسبی پرش بسط داده شده و با استفاده از MLR یک معادله طراحی خاص برای طول بهینه حوضچه آرامش مستطیلی زبر با بلوک های مکعبی پیشنهاد گردیدهاست. درطراحی بهینه حوضچه آرامش بعد از سرریز، طراحی بهینه حوضچه آرامش نوع III مطرح گردید روش پیشنهاد شده کاملاً توانایی طراحی بهینه حوضچه آرامش نوع III را در یک روش کارآمد داراست.