سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهنگ تجلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
محمدتقی احمدی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
حمید محرمی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف این مقاله ارائه یک مدل ریاضی کاربردی و عملی و پیشنهاد یک الگوریتم برای بهینه سازی شکل سدهای بتنی قوسی به منظور بهبود عملکرد لرزه ای آنها می باشد . برای مدلسا زی سیستم سد – مخزن – پی و انجام آنالیزها از قابلیتهای زبان طراحی پارامتری نرم افزار(ANSYS (Ver7.0 موسوم به APDL و در مورد بهینه سازی از روش بهینه سازی تقریبی غیر خطی دنباله ایاستفاده شده است . حل مسأله بهینه سازی در هر حلقه با استفاده از روش SQP و نرم ا فزار(DOT (Ver3.0انجام شده است . این روش با موفقیت در مورد سد شهید رجائی به کار رفته است . نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر بهبود چشمگیر در اقتصاد و ایمنی سازه می باشد.