سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی شوریان – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمیه واحد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

در این تحقیق مس أله بهینه سازی طراحی و بهـره بـرداری ا ز سـدهای برقـابی بـا اسـتفاده از الگـوریتم بهینه سازی مبتنی بر هوش جمعی (PSO) در دو مسأله بهینه سازی طراحی با سیاست بهره برداری معلـوم و مـس أله بهینه سازی تو أم طراحی و بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفته است . در مـساله اول متغیرهـای ارتفـاع نرمـال و رقوم حداقل بهره بر داری سد و ظرفیت نیروگاه بعنوان متغیرهای طراحـی سیـستم مخـزن برقـابی بهینـه سـازی می شوند . در مساله دوم متغیرهای ارتفاع نرمال سد، رقوم حداقل بهـره بـرداری و ظرفیـت نیروگـاه بـه عنـوان متغیرهای طراحی و متغیرهای جریان خروجی از مخزن در هر دوره زمانی بـه عنـوان متغیرهـای بهـره بـرداری بصورت توأم بهینه سازی می شوند . نتایج مدلهای طراحی بهینه و طراحی و بهره بـرداری بهینـه تـو أم در مطالعـه موردی سد بختیاری و در سطح اعتمادپذیری %۹۰ برای تولیـد بـده انـرژی قابـل استحـصال ( انـرژی مطمـئن ) حکایت از نزدیکی بسیار زیاد جوابهای دو نوع مساله فوق و بـه عبـ ارتی عـدم تـ أثیر قابـل ملاحظـه بهینـه سـازی متغیرهای بهره برداری دارد . علیرغم آن در شرایط احتساب بزرگی کمبود و زمانی که بزرگی شکستهای رخ داده در دوره های خشک، که در آنها سیستم در ت أمین بده انرژی مطمئن مورد نیاز ناتوان است، در سـاختار مـدل های بهینه سازی لحاظ می شود، تفاوت بین مدلهای طراحی بهینه با سیاست بهره بردای معلوم و طراحی و بهره بـرداری بهینه تو أم ظهور می نماید . همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم PSO در شـرایط مختلـف و انـواع مـدلهای توسعه یافته از توفیق قابل توجهی در نیل به جوابهای مطلوب برخودارمی باشد