سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا خیامیم – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق – قطب علمی اتوماسیون و بهره بردا
مجتبی کیلونژاد – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انتقال و توزیع – گروه خط و پست
احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق – قطب علمی اتوماسیون و بهره بردا
صفر فرضعلی زاده – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انتقال و توزیع – گروه خط و پست

چکیده:

در این مقاله الگوریتم طراحی شبکه شعاعی توزیع معرفی شده و مزایای این الگوریتم ارتقا یافته بیان می گردد . الگوریتم بر مبنای روش تغییر شاخه طراحی شده و با هدف کاهش تلفات انجام می شود . روش تغییر شاخه پیشرفته به دو بخش تقسیم شده است : در یک مرحله تغییر شاخه بین اجزای شبکه محدوده سرویس دهی هر پست انجام می شود – تغییر شاخه درون ناحیه ای . در مرحله دیگر تغییر شاخه بین نواحی سرویس دهی پست ها انجام می شود – تغییر شاخه بین ناحیه ای . تغییر شاخه داخلی بهترین آرایش و ساختار شبکه را برای هر پست تعیین می کند . تغییر شاخه بین ناحیه ای بهترین ناحیه سرویس دهی پست ها را معین می کند . بعد از هر بار انجام تغییر شاخه پخش بار انجام می شود و شبکه از نظر فنی آزموده می گردد . الگوریتم ارتقا یافته مکان و اندازه پست را کاملا هوشمند بر مبنای گشتاور بار و قرار گرفتن پست در مرکز ثقل بار پیشنهاد می دهد