سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهره دائمی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش برق شیراز، ایران
ابراهیم فرجاه – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش برق شیراز، ایران
علیرضا خیاطیان – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش برق شیراز، ایران

چکیده:

در این مقاله، توربین بادی سرعت – متغیر بـا امکـان کنتـرل زاویه پیچش پره ها، همـراه بـا ژنراتـور القـایی روتـور قفـس سنجابی که از طریق یک مبدل الکترونیک قدرت به بار محلی و شبکه بی نهایت متصل اسـت، را مدلسـازی نمـوده و سـپس یک کنترل کننده جامع مولد سیگنال مر جع به ازای سـرعتهای مختلف باد طراحی می نماییم . اهداف کنترل کننده عبارتند از : کنترل ولتاژ پایانه خروجی ژنراتور، افزایش راندمان ژنراتـور و افزایش توان استخراج شده از انرژی باد . شـبیه سـازیها نشـان می دهد که در سرعتهای مختلف بـاد، کنتـرل کننـده طراحـی شده اهداف طراحی را به خوبی برآورده می سازد