سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ترابیان اصفهانی – کارشناسی ارشد- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محسن قزوینی – کارشناسی ارشد

چکیده:

کورههای قوس الکتریکی بارهای غیرخطی و متغیر با زمان هستند که باعث خرابی کیفیت توان در سیستمهای قدرت میگردندو پدیدههای کیفیت توان را در این سیستمها باعث میشوند.در این مقاله با توجه به اهمیت کیفیت توان در شبکههای قدرت با کورههایقوس الکتریکی به طراحی بهینه فیلتر اکتیو موازی پرداخته می شود. مدل انتخاب شده برای قوس، بر اساس ترکیب معادلات کاسی-مایر می باشند. همچنین به منظور دقت در مدل سازی فلیکر ولتاژ بصورت نیز برای قوس در نظر گرفته شده است. از طرفی با توجه به تغییرات شدید توان الکتریکی در آن گونه سیستمها کنترل کنندههای معمولی قادر به بهبود کیفیت توان نیستند. در راستا، جهت بهبودشاخصهای کیفیت توان در سیستم قدرت از روش جدیدی مبنی بر کنترل کننده فازی در ساختار سیستم کنترل فیلتر اکتیو موازی استفاده شده است. مزایای کنترل فازی وابسته بودن آن به متغیرهای زبانی و عدم احتیاج به مدل ریاضی می باشد. سیگنالهایPWM براساس روش هیسترزیسساخته شده و به منظور تولید سیگنال آتش به کاربرده می شوند