سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد رفیع زاده – کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت سنگ آهن گل گهر، واحد نظارت طراحی
حسین اکبری جور – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت سنگ آهن گل گهر، واحد نظارت طراحی
اردشیر عسگری – مدیریت امور معدن، شرکت سنگ آهن گل گهر

چکیده:

طراحی محدوده نهایی معدن یکی از مهمترین مراحل طراحی م یباشد که در مراحل اولیه انجام و در طول عمر معدن با توجه به افزایش اطلاعات در مورد توده ماده معدنی و تغییرات پارامترهای اقتصادی بایستی بارها بازنگری و اصلاح شود . این ام ر از نظر نتایج اقتصادی معدن بیشترین اهمیت را دارد. طراحی اولیه معدن شماره ۱ گل گهر توسط شرکت گرانگز سوئد انجام شده است و تاکنون مبنا ی طرحهای بلند مدت بوده است . این طرح بر مبنای اطلاعات اکتشافی اولیه و پارامترهای اقتصادی م ؤثر مبتنی بر معادن مشابه ارائه شده بود . در حال حاضر اطلاعات اکتشافی تکمیلتر شده اند و امکان محاسبه پارامترهای اقتصادی براحتی میسر م یباشد. بنابراین با استفاده از نرم ا فزارwhittleومدل بلوکی فعلی تهیه شده در نرم افزار gemcom که در برگ یرنده اطلاعات زمین شناسی و عیاری ب ه روز شده وپارامترهای اقتصادی فعلی م یباشد، طراحی محدوده نهایی معدن مجدداً انجام شد . سر انجام به کمک نرم افزارwhittle برنامه ریزی استخراج متناسب با بعضی محدودیتهای تولید بدست آمد . محدوده نهایی حاصل از این مطالعات نشان م یدهد که در حدود ۱۷۵ میلیون تن از ذخیره معدن باقی است در صورتیکه در طراحی اولیه این مقدار برابر ۱۳۸ میلیون تن م یباشد یعنی حدود ۳۷ میلیون تن سنگ آهن بیشتر م یتوان استخراج کرد . در صورت یکه ان تخاب کاواک نهایی بر اساس ماکزیمم NPV باشد، کاواکی با تناژ ۱۷۳ میلیون تن کاواک نهایی خواهد بود.