سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن محمدی برنج آباد – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان، اداره بازرسی
علی اکبر قره ویسی –

چکیده:

در این مقاله پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از ترکیب دو الگوریتم تکامل تفاضلیDE) و جستجوی محلیLSA)که با عنوان جدید الگوریتمMemetic DE) DELSA معرفی می گردد، بصورت هماهنگ با تعداد تکرار بسیار کم طراحی و به جواب بهینه همگرا می شود. پارامترها طوری تنظیم می گردد که نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت ایجاد شده توسط خطای اتصال کوتاه سه فاز، حذف گردد و سیستم به پایداری دینامیک برسد. فرض شده است که الگوریتمDE جستجو را درحوزه وسیعی انجام میدهد درحالیکه جستجوی محلی متمرکز بر گودی ناحیه جذب که در آن امید به وجود پارامتر بهینه است انجام می شود. سیستم موردمطالعه سه ناحیه ای بوده و در نرم افزارMATLAB بصورت غیر خطی در حوضه زمان شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که بدون استفاده ازPSS و در هنگام وقوع خطا، گشتاور میرا کننده و سنکرون کننده کاهش و سیستم از حالت پایدار خارج می شود در نتیجه نوسانات فرکانس پایین بوجود می آید و با حضورPSS های بهینه و هماهنگ طراحی شده با الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته این نوسانات با سرعت بهتری نسبت به نتایج مقادیر بدست آمده از الگوریتمDE حذف می گردد.