سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حشمت اله حقیقت – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی کرم
داود شیوا – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی

چکیده:

در فورجینگ قطعات طویل اگر سطح مقطع در طول آن تغییر نماید، مرحله پیش فرم باید طراحی شود. در پرسها این امر توسط فرایند فورجینگ غلتکی صورت می پذیرد. در این فرایند ، بیلت داغ از بین شیارهای ایجاد شده بر روی سطح خارجی دو غلتک که درجهن مخالف هم در حال دوران می باشند، عبور نموده وطی آن طول بیلت افزایش و سطح قمطع آن در نواحی مشخص کاهش می یابد. شکل شیارها تغیین کننده این تغییر طول و سطح مقطع می باشد و باید به گونه ای طراخی شوند که توزیع جرم، به توزیع جرم در قطعه نهایی نزدیک باشد. این مقاله به طراحی شیار نهایی در فرایند فورجینگ غلتکی با کمک مدلسازی حجمی کامپیوتری می پردازد. با ایجاد مدل حجمی قطعه فورجینگ توسط طراح در محیط نرم افزار SolidWorks، منحنی توزیع جرم در طول قطعه فورجینگ به طور اتوماتیک ترسیم می شود. سپس نمودار بلوکی ترسیم شده و با اصلاح آن شکل بیلت پس از خرج از شیار نهایی مشخص می شود. بر اسا حداکثر قطر در نمودار بلوکی، قطر بیلت محاسبه و با توجه به حجم قطعه فورجینگ شامل پلیسه و اکسید، طول آن به دست می آید. با شبیه سازی فرایند در محیط نرم افزار SuperForge نشان داده شده که در حالت فورجینگ با پیش فرم، نیروی شکل دهی و میزان پلیسه نسبت به حالت بدون پیش فرم ، مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.