سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حسین اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

بیمارستان ها در زمان بروز حوادث و بحرانها مکانهایی بسیار مهم و حساس هستند. حفظ جان انسانها تا سر حد امکان با ارائه بهترین خدمات بهداشتی و درمانی از وظایف اساسی و استراتژیک بیمارستانها درحوادث می باشد. بیمارستانهای صحرایی یکی از مراکز درمانی موجود در صحنه حادثه میباشد که اگر به موقع و کامل تجهیز نگردد کارایی و عملکرد مطلوبی نخواهد داشت و بالعکس در صورتیکه با برنامه ریزی و هماهنگی این بیمارستانها احداث گردد می تواند نقش بسیار مهم و کلیدی در درمان های اولیه و جلوگیری از فجایع انسانی ایفا کند. در سرتاسر جهان این مسئله یعنی طراحی و تجهیز بیمارستانهای صحرایی موضوعی است که ذهن صاحب نظران در این زمینه را به خود جلب کرده است. و این مسئله پژوهشگر را بر آن داشته است تا با بررسی روند احداث بیمارستانهای صحرایی در سراسر جهان و مقایسه آنها با شرایط و فرهنگ بومی ایران مقاله حاضر را ارائه نماید.