سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد کهرباییان – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
جواد مرزبان راد – استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی شریف زادگان – کارشناس ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، روشی جدی د برای تعیین ابعاد بهینه مبدل های گرمایی پمپهای گرمایی زمینـی ارائـه شـده است . پمپ های گرمایی زمینی یکی از راههای بهره بردا ری از منـابع نامحـدود انـرژی در محـیط هـای طبیعی است . بعلت وجود محدودیتهای فیزیکی در فضای مورد نیاز برای نصب مبدل گرمایی این پمپهـا و اجتناب از تاثیر عوامل محیطی در عملکرد مبدل، بیشترین گرایش بسوی استفاده از پمپهای گرمـایی زمینی با مبدلهایی است که بطور عمودی درون خاک قرار داده می شوند . یکی از مهمترین پارامترها در بهینه سازی طراحی این مبدلها، تعیین ابعاد بهینه آنها می باشد . در این بررسی، با توجه به قانون دوم ترمودینامیک، طول و قطر بهینه مبدل گرمای ی برای دبی های مختلف محاسبه شده است . در این روش می توان ابعاد مبدل را بگونه ای تعیین نمود که موجب تولید کمترین مقدار انتروپـی و درنتیجـه باعـث افزایش راندمان پمپ گرمایی گردد .