سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدابراهیم سربندی فراهانی – پژوهشگاه نیرو ایران
نوشین سعیدی –
شبنم منصوری –

چکیده:

در تداوم مطالعات صورت گرفته در زمینه بومی سازی فناوری و بــه کــارگیری سیســتمهای ذخیــره ســازی ســرما در کشــور، پیاده سازی سیستم پیش گفته در ساختمان اداری بـرق قرچـک در دستور گروه مجری پروژه قرار گرفت . در این راسـتا و بـه دنبال طراحی تفص یلی سیسـتم مـذکور نسـبت بـه خریـداری تجهیزات لازم اقدام و طرح مذکور در ساختمان مـورد اشـاره پیاده سازی گردید . پس از پیاده سازی سیسـتم ذخیـره سـازی، آزمونهای اولیه ارزیابی عملکرد آن سیستم صـورت پـذیرفت . نتایج بدست آمده حاکی از عملکـرد مناسـب سیسـتم ذخیـره سازی سرمای مورد ا شاره می باشـد . توسـعه بکـارگیری ایـن سیستم در کشور مستلزم بومی سازی فنـاوری ایـن سیسـتم در کشور بوده و توجه بیشتر دست اندرکاران عرضه انرژی کشور را می طلبد . این سیستم به عنوان یکـی از ابزارهـای قدرتمنـد مدیریت بار در کشور می تواند عواید قابل تـوجهی را نصـیب کشور نماید . در این مقاله به چگونگی پیاده سـازی و ارزیـابی عملکرد سیستم ذخیره سازی سرمای نصب شده در سـاختمان اداری برق قرچک پرداخته شده است .