سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ترابیان اصفهانی – کارشناسی ارشد- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

کورههای قوس الکتریکی ، بارهای غیرخطی و متغیر با زمان هستند که سبب مشکلاتی در کیفیت توان میشوند. از طرف دیگر با گسترش سریع این نوع کورهها، اهمیت مسئله کیفیت توان نیز افزایش مییابد. بنابراین بهمنظور استفاده بهینه از توان الکتریکی در کورهها لازم است تامشکلات کیفیت توان در سیستمهای قدرت ناشی از این کورهها حل گردد. لذا در این مقاله، ابتدا به طراحی و شبیهسازی سیستم قدرت با کوره قوسالکتریکی پرداخته میشود. در ا ین راستا، بار کوره بر اساس مدل کاسی-مایر مدلسازی میگردد. سپس با توجه به تغییرات شدید توان راکتیو و فلیکر ولتاژ توسط بار غیرخطی کوره، یک جبران کنندهSTATCOMبرای سیستم مذکور طراحی و شبیهسازی میشود. روش جدید بهینه سازی بر اساس استفاده از منطق فازی در الگوریتمPSO میباشد. نتایج شبیهسازی، دقیق بودن مدلسازی بار و سیستم تغذیه کوره بههمراه مؤثر بودن طراحی جبران کننده مورد نظر را بهخوبی نشان میدهد