سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهاره صالحی –
جمشید فتحی کلجاهی –

چکیده:

نیاز به جداسازی فازهای غیرقابل امتزاج در بخش های مختلف صنعت بطور وسیعی دیده میشود . این جریانها بطور معمول شامل یک بخش مایع سنگین، یک بخش مایع سبک و یک فاز بخار میباشند.
کاربرد وسیع و بسیار حائز اهمیت این فرآیند در صنعت گاز مایع و همچنین در پا لایش نفت خام در پالایشگا ه ها و یا جداکنند ه های سرچاهی میباشن د. جریانهای سرچاهی، بطور معمول شامل ٣ فاز غیرقابل امتزاج آب، هیدروکربن مایع (نفت) و بخار (گاز طبیع ی) میباشند. جداسازی این فازها بلافاصله پس از رسیدن به سطح زمینی قبل از انجام عمل انتقال و یا هر گو نه عملیات دیگری بر روی جریانهای خروجی از اهمیت ویژ های برخوردار اس ت. با توجه به افزایش روزافزون نیاز به گاز طبیعی و همچنین ارزش اقتصای آن، بهینه سازی عملیات های صورت گرفته بر روی جریانهای خروجی از مخازن نفتی و گازی از نظر اقتصادی حائز اهمیت است . به منظور ط راحی خط لوله و بدام اندازی و جداسازی فاز مایع از گاز طبیعی در فشارهای بالا، نیاز وسیعی به داشتن روشی عملی جهت طراحی مکانیکی و ابعادی جدا کنند ههای گازمایع داریم. ما در این مقاله انواع جداکنند ههای فازی را مورد بررسی قرار داده همچنین روابط و الگوریتمهایی برای تهیه
نر مافزار کامپیوتری در تعیین ابعاد مکانیکی جداکنند ههای گاز مایع ارائه م ینمائیم و در نهایت نتایج یک برنامة طراحی که با زبانVISUAL BASICنوشته شده است را نشان م یدهیم.