سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

چکیده:

صنایع لوله گذاری ساحلی، برای استخراج و انتقال گاز از منابعی در اعماق زیاد (بیش از۳۵۰۰) که تاکنون امکاندست یابی به آن نبود، برنامه ریزی کرده اند . در این شرایط فشار هیدرواستاتیکی به عنوان نیروی معیار برایطراحی خطوط لوله در نظر گرفته می شود . وجود عیوب در ساختار هندسی لوله مانند غیر یکنواختی سطح مقطع لوله موجب اعمال نیروی های گشتاوری ناشی از نیروی استاتیکی و اعمال ممال خمشی به لوله و در راستای طولی ، شعاعی و ضخامتی می گردد . با انتخاب مناسب در جنس و شکل لوله می توان برآیند نیرو های اعمالی را کاهش داده و لوله با ضخامت کمتری استفاده گردد .
برای تعیین ضخامت مورد نظر فشار داخل لوله مد نظر قرار می گیرد ولی در اعماق زیاد شکست ناشی از فشار خارجی صورت می گیرد که منجر به از هم پاشیدگی لوله می گردد . بررسی سطوح مقطع این موارد نشان از گسترش خمش تحت نیروی خارجی، تغییر شکل مقطع از مقطع لوله ای به مقطع تخم مرغی شکل را ناشی از موارد فوق الذکر را نشان می دهد . از طرف دیگر در هنگام نصب لوله نیز خطر وقوع خمش وجود دارد که در ترکیب با نیروی فشاری موجب تغییر شکل لوله می گردد .
در این مقاله به معرفی روش های ساخت و پارامتر های موثر بر روی لوله مانند تلرانس های هندسی برای استفاده در اعماق زیاد ( کاهش نیروی ناخواسته ) پرداخته می شود .