سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه تیمارچی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
کیوان ناوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
مهدی حسین زاده – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه حصارک

چکیده:

این مقاله، مدار تفر ی ق کننده سریع را در سیستم اعداد ماندهایRNS) ارائه نموده است . در این مقاله با استفاده از تبد یل اعداد از سیستم نمایشی SRU (Single-Range Unsigned) به سیستم نمایشی SRS (Single-Range Signed سرعت عمل تفریق در RNS افزایش یافته است. از آنجا که مجموعه ماندهای ۲n-1,2n,2n+1 دار ای جذا بیت و مزایای بسیاری در پی ادهس ازی میباشد و ن یز تأخ یر عم لی ات حساب ی در ا ی ن مجموعه توسط کانال پیمانهای ۲n+1 تع یین م یگردد، استفاده از ا ی ن روش خصوصا بر ا ی پیمانه مذکور بس یار مف ید خواهد بود