سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج نیکوبین – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
امید کاوه ای – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
کیوان ناوی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله ی ک مدار XOR/XNOR شش ترانز یستوری جد ید پیشنهاد شده است که دارای مشخصه های بهتر ی نسبت به طرح XOR/XNORشش ترانز یستوری متداول م ی باشد . طبق نتا یج بدست آمده از ش ب یه سازی ها، در بستر تست منفرد این برتر ی نما یاننشده و لی با توجه به این مهم که اکثر موارد استفاده و کاربرد این رده از مدارات در مداره ا ی محاسبا تی و شبک ه ها ی جمع با ساختارهای گسترده و چند طبقه م ی باشد، لذا با بیان نتا یج شب یه سازی ها در ا ین بستر تست که نشا ن دهنده رقابت مدارات در محیطی نزد یک به واقع یت است، شاهد بهبود قابل توج ه ی در فاکتورها ی م یانگین توان مصرف ی، تاخ یر و کم ی ت توان در تا خ یرمی باشیم. در ا ین مقاله با معر ف ی فاکتورDelta که ب یان کننده چگو نگی بالانس خروج ی ها م ی باشد، به مقا یسه مدارات از نظر م ی زانبالانس بودن دو خرو ج یXOR و XNOR پرداخته ایم. بهبودی بیش از ۴۰ ٪، در مقدار متوسط (mean) م ی انگین توان مصرف ی، در حدود ۱۸ ٪ در تاخیر بیشینه مدار، بیش از ۴۹٪،Deltaو بهبود ی بالاتر از ۴۵ ٪ در کمیت توان در تاخیر مدار پ یشنهاد شده از جمله امتیازات طرح یاد شده م ی باشند. تمامی شبیه سازی ها با تکنولوژی ۱۸/۰ میکرومتر، بر اساس مدلBSIM3vبا نر م افزارها ی ،شبیه ساز،HSPICE انجام شده است.