سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام امانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید خالوزاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا عارف – آزمایشگاه تئوری اطلاعات و مخابرات امن دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ص

چکیده:

جعبههای جایگزینی عموما به عنوان تنها عضو غیرخطی سیستمهای رمزنگاری بلوکی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند تا جائی که امنیت اینگونهسیستمها به مقاوم بودن این بخش تا حد زیادی وابسته است. با توجه به خواص مناسب سیستمهای آشوبی برای طراحی جعبههای جایگزینی تحقیقات زیادی در این زمینه در حال انجام است. در این مقاله به ارائه روشی برای طراحی جعبه جایگزینی مناسب برای سیستم رمزنگاریAESپرداخته میشود. معیارهای مناسب بودن یک جعبه جایگزینی تعریف و عملکرد جعبهجایگزینی طراحی شده با استفاده از این معیارها بررسی میشود. نشان داده میشود که جعبه جایگزینی طراحی شده بر مبنای نگاشت آشوبی برای کاربرد در سیستم AES مناسب بوده و عملکرد بهتری نسبت به جعبه جایگزینی سیستم AESاز خود نشان میدهد. نشانداده میشود که جعبه جایگزینی پیشنهادی نسبت به حملههای خطی و تفاضلی مقاوم میباشد.