سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیوان ناوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
سعید گرگین – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در جمع چند عملون دی و ضرب کننده ها که تعداد عملیات جمع زیاد است مسئله انتشار رقم نقلی مشکل ساز بوده و در پرداز شهای سریع مقدار تاخیر آن چش مگیر م یباشد. در چنین وسایلی با استفاده از کمپرسورها عملوندها را فشرده نموده و بعد از رسیدن به دو عملوند جمع با انتشار رقم نقلی را انجام می دهند.
در این مقاله به منظور استفاده از وس ایل قابل پیکربندی مجدد – که امروزه در د نیای کامپیوتر بسیار مطرح م ی باشن د- ی ک جم عکننده در مد ولتاژ ارائه م یگردد که برخلاف جمع کنند ههای متعارف انتشار رقم نقلی از جهت ارقام بزرگ تر به سمت ارقام کوچک تر می باشد. الگوریتم ارائه شده در مقا یسه با س ایر رو ش های غیرالگوریتمی برر سی شده دارا ی تا خیر کمت ری م ی باش د. همچنین در مقایسه با جمع کننده های متعارف در جمع نهایی از سادگی بیشتری برخوردار است