سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی نظر – عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
نواب صالحی – دانشجوی ک . ا . گروه مهندسی شیمی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک تقریب جدید برای طراحی خطوط لوله نفت خام با معادله رئولوژیکی Power-law ارائه شده است . اساس این روش انجام طراحی برمبنای ماکزیمم فشار مورد نیازجهت انتقال نفت
خام واکسی می باشد . نتایج حاصل ازکاربرداین ا لگوریتم بر یک نمونه نفت خام واکسی نشان می دهد که مدل قادراست حالات مختلف جریان ( جریان پیوسته ویاوضعیت راه اندازی جریان )
وهمچنین فشار مورد نیاز برای شکستن ژل رابه خوبی پیش بینی کند . این روش به علت وابستگی شدید خواص رئولوژیکی نفت خام پاورلا به دما باید تا زمان تثبیت نتایج تکرار شود . با استفاده از این روش ( ضمن درنظرداشتن روش معمولی ) ، طراحی یک خط لوله انتقال نفت خام واکسی بااستفاده از داده های نفت نیجر دلتا انجام شده است . نتایج نشان می دهد که قطر پیش بینی شده توسط این روش از روش معمولی کوچکتر است . همچنین این مدل درمقایسه باروش متداول به درستی مقدارکمتری برای ظرفیت پمپ و فشار مورد نیاز جهت راه اندازی مجدد جریان ) دریک قطر معین ) پیش بینی می کند .