سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی حامدی – کارشناس برنامه ریزی – پژوهشکده هوادریا
حمیدرضا براتی – کارشناس گروه پژوهشی مکانیک – پژوهشکده هوادریا

چکیده:

در این مقاله، هدفهای اصلی در طراحی خطوط مونتاژ بررسی ، و از آن در طراحی خط ساخت و مونتاژ هاورکرافـت کـلاس سبک استفاده شده است . انتخاب روش مونتاژ مناسب، تعیین و طراحی ایستگاههای کاری، محاسبه زمان سیکل و تعیـین جدول پیش نیاز جهت مو نتاژ محصول، برآورد فضا ، تجهیزات مورد نیاز در خط مونتـاژ، طراحـی جریـان قطعـات مونتـاژ و عوامل مؤثر در طراحی خطوط مونتاژ، از مواردی می باشند که به آن پرداخته شده است . از میـان تمـامی روشـهای مونتـاژ بررسی شده، روش خط مونتاژ دستی با توجه به هزینه پایین، دقت ، سـرعت بـالا و همچنـین میـزان پیچیـدگی محـصول انتخاب شده است .