سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حبیب زاده شریف – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد سلیمانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
نادر کمجانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

افزایش علاقه به کاربرد تکنولوژی مایکرواستریپ در سیستمهای آرایة فازی و امکان ساخت آرایه های موج میلیمتری باعث شده است که توسعة تکنیکهای CAD برای طراحی دقیق پچ ها و آرایه های مایکرواستریپ، از ضرورت ویژه ای برخوردار گردد . مدل شبکة چندپورتی، یکی از بهترین روشهای طراحی و تحلیل آنتن ها و آرایه های پچ مایکرواستریپ می باشد . در این مقاله، ضمن معرفی مدل شبکة چندپورتی برای طراحی آنتن های مایکرواستریپ، یک آنتن پچ مستطیلی، بطور دقیق و با در نظر گرفتن اثرات کوپلینگ متقابل بین لبه ها، طراحی شده و نتایج شبیه سازیها ارائه شده اند . دقت و صحت شبیه سازیها نیز مورد تأیید قرار گرفته است .