سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسینعلی حسن پور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه امام حسی
مسعود مصدق خواه – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه امام حسی
رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، مدل هایی برای مساله مکان یابی – مسیریابی در حالت احتمالی، ارائه می شود . در این تحقیق، بر مبنای مشاهدات مسائل دنیای واقعی، جنبه های جدیدی از مساله مکان یابی – مسیریابی، توسعه یافته است . جنبه های جدید، در دسترس بودن تسهیلات و مسیرها است که ممکن است قطعی نباشند و هر تسهیل و هر مسیر، با احتمال معینی در دسترس باشند . با ملاحظه جنبه های جدید، مدل ریاضی مساله پوشش مجموعه ا حتمالی و نیز مدل ریاضی مساله چندهدفی مسیریابی وسیله نقلیه، طراحی گردیده است .
مساله مکان یابی – مسیریابی، به دلیل پیچیدگی محاسباتی درگروه مسائل (Non-Deterministic Polynomial) NP-Hard قرار دارد، لذا در این مقاله، روش های فوق ابتکاری حل مسائل بهینه سازی با روش های قطعی و ابتکاری مقایسه شده و الگوریتم فوق ابتکاری (Simulated Annealing) SA نیز تشریح می شود .