سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام شیخ سندیانی – گروه مهندسین مشاور هرازراه
مهدی فرخی – گروه مهندسین مشاور هرازراه

چکیده:

طراحی روسازی به روشهای مکانیستیک در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکای شمالی توسعه یافته است. هدف اصلی این روشها این است که نحوه رفتار و شرایط سازه ای را درطول زمان بطور مناسبی پیش بینی کنند. در اروپای شمالی و ایالات متحده، فعالیتهای تحقیقاتی زیادی در راستای افزایش دانش موجود درخصوص فاکتورهایی که بر روی عملکرد روسازی تاثیر می گذارند، انجام شده است، تا روشهای طراحی روسازی را بهبود بخشند. از مهمترین فاکتورهایی که درعملکردآن و گسترش خرابیهای روسازی تاثیر گذارند، عبارتند از : الف) مقطع عرضی روسازی ساخته شده ب) شرایط اقلیمی که روسازی در طولعمر خود در معرض آن خواهد بود ج) میزان بارگذاری ، ترافیکی د) خصوصیات مصالح لایه های مختلف روسازی. برای اینکه قادر باشیم، رفتارو شرایط روسازی یک راه را در طول زمان پیش بینی کنیم، داشتن دانش کافی نسبت به موارد بالاو نحوه ارتباط آنها با عملکرد وگسترش خرابیها در روسازی ضروری است. در این مطالعه به منظور بررسی روشهای طراحی مکانیستیک ، با استفاده از یکی از نرم افزارهای موجود که بر پایه تئوری الاستیسیته تهیه شده است، برای یک روسازی نمونه، طراحی انجام شده با روش آیین نامه ایران با خروجی برنامه مقایسه میگردد.