سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد کاهکش – رئیس اداره مهندسی فرآورش و پروژه های تزریق گاز – شرکت ملی مناطق نفتخیز

چکیده:

علیرغم ثابت بودن منابع جهانی نفت ولی تخمیننهایی از ذخایر قابل برداشت هنوز نهایینشده و هر ساله رو به افزایش است. بخشی از اینافزایش مدیون روشهای پیشرفته افزایش برداشت از مخازن نفتی می باشد که میزان بردشت از مخازن را افزایش می دهد.
در ایران علاوه بر برداشت اولیه که تولید طبیعی از مخزن استروشهای برداشت ثانویه (تزریق گاز یا آب) در اکثر مخازن برنامه شده در حال اجرا می باشد که باعث افزایش برداشت حدود۵% از مخازن می گردد.
روشهای افزایش برداشت پیشرفته شامل روشهای حرارتی و غیر حرارتی می تواند باعث افزایش ذخایر طولانی نمودن عمر برداشت ازمخازن گرددکه تاکنون فقط یک مورد تزریق امتزاجی در مخزن رامشیربعنوان پروژه راهنما طراحی شده که در سالجاری به بهره بردار یرسید و نتایج آن در آینده روشن خواهد شد.
طراحی، اجرا و بهره برداری از روشهای EOR نیاز به هزینه و برنامه ریزی و زمان طولانی دارد در راستای مدیریت صحیحمخازن برنامه ریزیروشهای پیشرفته ازدیاد برداشت از مخازن ایران با توجه به مشخصه های خاص آنها ضروری می باشد.