سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الناز میاندوآبچی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز کریمی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طراحی مسیرهای حمل ونقل در سیستمهای تاندم، بر پایه افراز مجموعه ایستگاهها در قالب مسیرهای حلقوی بسته تک وسیله غیرمتداخل بنا شده است . هر حلقه حداقل دارای یک ایستگاه اضافی تخلیه و بارگیری به عنوان نقطه انتقال، برای تبادل جریان بین حلقههای مجاور است . در این مقاله، به توسعه روش حلی بر پایه روش جستجوی ممنوع، برای طراحی سیستمهای تاندم پرداخته شده است . الگوریتم جستجوی ممنوع با داشتن جواب اولیه تعدیل شده حاصل از خوشه بندی k_means ، سعی میکند ایستگاهها را در حلقهها طوری افراز کند که حداکثر بارکاری حلقهها، ضمن جلوگیری از ایجاد تقاطع مسیر در حلقهها، حداقل شود . الگوریتم مزبور و الگوریتم مبنای Bozer (1992) و Srinivasan ، با حل مسائل آزمایشی تصادفی تولید شده مورد مقایسه قرار گرفتهاند . نتایج نشان میدهد در مسائل بزرگ، الگوریتم مبنا علیرغم زمان حل کمتر، در بیشتر موارد، جوابهای ناموجه با حلقههای متقاطع را نتیجه میدهد . در حالیکه الگوریتم توسعه داده شده، ضمن جلوگیری از ایجاد هر گونه تقاطع، در اکثر موارد جوابهای بهتری را نتیجه میدهد .