سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین بنی اسدی – مدیر عامل،شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران
هادی کوزه چی – کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران
امیررضا رحمانی – کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران

چکیده:

ساختار همکاری گروهی شرکتها در دنیای امروز را میتوان به ۳ دسته کلی تقسیمبندی کرد : ایجاد شبکههای عمودی و پیمانکاری فرعی، خوشههای صنعتی و در نهایت شبکههای افقی بین بنگاههای هماندازه، همارز و رقیب . در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی اجمالی شرکتهای مشاوره مدیریت و صنعت مشاوره مدیریت، جایگاه و ویژگیهای هریک از این انواع رابطه همکاری برای مشاوران مدیریت مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به عنوان جمعبندی بر مبنای متدولوژی " برنامهریزی تعاملی " ، ساختار مناسب همکاری شرکتهای مشاوره مدیریت در کشور توصیه و تبیین گردد .
ایجاد شبکه عمودی برای شرکتهای مشاوره با توجه به ویژگی صنعت مشاوره و و عدم تعریف یک زنجیره ارزش متعارف برای این صنعت، تاکنون مورد توجه نبوده است . دو نوع رابطه همکاری دیگر با ملاحظاتی برای مجموعه مشاوران مدیریت قابل اعمال میباشند که ساختار مطلوب برای این دو حالت در این مقاله ارائه شده است . این مطالعه در راستای پروژه " ارتقا و بهبود وضع مشاوران مدیریت و سیستم " و با هدف " طراحی وضعیت مطلوب مشاوران مدیریت " جهت ارائه خدمات مناسب مشاوره مدیریت به مجریان طرحهای توسعهای پتروشیمی صورت گرفته است . این پروژه توسط " مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه " در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تعریف گردیده است . به همین دلیل جا دارد از راهنماییها و زحمات ریاست محترم آن مرکز، جناب آقای مهندس رسولی، و نماینده محترم آن، آقای مهندس محمدرضا فرجمشائی، تقدیر و تشکر صورت گیرد